Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 52 комбінованого типу Харківської міської ради»

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей

Освітній процес

 

 

Організація освітнього процесу  у  закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну  освіту", Базового компонету дошкільної освіти і спрямована на реалізацію  основних завдань закладу.
   

   У 2020/2021 навчальному році освітній процес у закладі дошкільної освіти  здійснюється за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев`юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.)

  Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» супроводжується методичними рекомендаціями, схваленими до використання у закладах дошкільної освіти  України.  В освітньому процесі використовуються видання згідно з Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в закладах дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році.

      Для реалізації варіативної складової в закладі дошкільної освіти використовуються парціальні програми:

  • «Україна – моя Батьківщина», парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Каплуновська О.М., Кичата І.І., Палець Ю.М.);
  •  «Скарбниця моралі», парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);
  • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);
  • «Казкова фізкультура», парціальна  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);

       Освітня робота в логопедичних групах здійснюється за програмно-методичними комплексами: «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (автор – Рібцун Ю.В.) , «Корекційно-розвивальна та навчально-виховна робота з дітьми з  фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (автор – Рібцун Ю.В.), та «Корекційне навчання з розвитку мовлення старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (автор – Трофименко Л.І.), враховуючи  вимоги програми «Дитина» та адаптується до мовленнєвих вад дітей.

 

 

          В освітньому процесі  закладу дошкільної освіти використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальня діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від  віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.
    Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).
    З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується у освітньому процесі  закладу дошкільної освіти як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньотворчої діяльності) та іграм з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні тощо).
     Упродовж  усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.
    Переорієнтація  освітнього  процесу в  сучасному закладідошкільної освіти на розвиток дитячої особистості надає особливої ваги таким формам організації життєдіяльності дошкільника як його самостійна діяльність та індивідуальна робота з ним.
   Самостійна діяльність дітей  організується в усіх вікових групах щодня в  першій та другій половині дня. Протягом дня поєднуються різні за змістовою направленістю її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.) та поступово залучаються до участі в них всі діти даної групи. Зміст та рівень самостійної діяльності дітей залежать від їхнього досвіду, запасу знань, умінь і навичок, рівня розвитку творчої уяви, самостійності, ініціативи, організаторських здібностей, а також від наявної матеріальної бази та якості педагогічного керівництва. Організоване проведення цієї форми роботи забезпечується як  безпосереднім, так і опосередкованим керівництвом з боку вихователя.
     Індивідуальна робота з дітьми як самостійна  організаційна форма проводиться з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок тощо) в  приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організується з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми (новенькими, тими, що часто пропускають через хворобу, інші причини та гірше засвоюють програмовий матеріал під час фронтальної роботи).
      Освітній процес в дошкільному закладі організовується у  розвивальному  середовищі, яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного "Я" дитини. Розвивальний характер середовища забезпечується  педагогічно виправданим використанням  його можливостей і систематичним, цілеспрямованим його збагаченням. Середовище збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетичності, гігієнічності, комфортності, функціональної надійності та безпеки, відкритості до змін та динамічності, відповідності віковим та статевим особливостям дітей, проблемної насиченості тощо. Вихователі дбають про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створеному середовищі, мали вільний доступ до всіх його складових, уміли самостійно діяти в ньому, додержуючись норм і правил перебування в різних осередках та користування матеріалами, обладнанням.
    Пріоритетного  значення в освітньому процесі сучасного дошкільного закладу набувають питання удосконалення системи виховання дітей раннього віку та перегляд підходів до підготовки дітей старшого дошкільного віку (5-6 річних) до систематичного навчання в школі.
  Формування готовності до систематичного навчання та шкільного життя дітей шестирічного віку актуалізується у зв'язку із переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і тривалість навчання. З огляду на це, важливо враховувати особливості психофізичного розвитку шестирічних вихованців дошкільного навчального закладу. У центрі уваги  постають завдання забезпечення дитині перед вступом до школи мінімально-освітнього ядра, що зробить особистість малюка життєво компетентною, адаптованою і адекватно зорієнтованою в навколишньому середовищі, підготовленою до систематичного навчання. Мотиваційна, емоційно-вольова, комунікативна, фізична підготовка майбутніх першокласників, розвиток пізнавальних психічних процесів і мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь – пріоритетні напрямки роботи з дітьми старшого дошкільного віку.